Лингвистичка обрада појма "ГАТАЊЕ" - Јаснa Влајић-Поповић

(Етнолошку обраду појма "гатање" можете погледати овде.)

 

гатати, -ам несвр.

1. Лексикографска дефиниција:

1. а) ‘прорицати, предсказивати (по извесним, обично сујеверно схваћеним појавама)’
1. б) ‘погађати, одгонетати’, ‘нагађати, претпостављати’
1. в) ‘очекивати, предвиђати; слутити’
2. а) ‘врачати, бајати’
2. б) ‘сујеверно веровати, сујеверно причати’
2. в) ‘причати напразно, улудо, наклапати; измишњати, причати неистинито’
2. г) ‘приповедати, причати’

2. Семантички деривати и метафоре:

3. Творбени деривати:

апстрактне именице:
гатање с. ‘радња којом се гата (у свим значењима)’
гатња ж. 1.а) ‘гатање; враџбина’ (Вук: гатња, грдња итд.); б) ‘бајка’
гатка ж. 1. а) ‘прича о невероватним, фантастичним догађајима, бајка, легенда’;  б) ‘празна прича измишљотина; невероватна прича’; в) ‘кратка народна умотворина у којој слушалац треба нешто да погоди или да се нечему       досети’; 2. ‘празноверица’; 3. ‘гатара’
гатанија ж. ‘гатање, празан разговор’
гатарство с. ‘бављење гатањем, гатарска вештина; гатање’ 

радне именице:
гатар м. ‘онај који гата, врача’
гатач м. ‘гатар’
гатало с. а) ‘онај који гата’; б) ‘онај који прича гатке’
гаталац м. ‘гатар, пророк’; б) ‘онај који прича гатке, који загонета’: Гаталац            ... упита друштво: Ево ово јаје, а да не трошимо оку соли, кажите ми           би ли га могле осолити и десет ока соли да се у лонцу вари? (НПр)
гатилац м. заст. ‘онај који само нагађа’
гатавац м. заст. ‘гатар’
гатавица ж. ‘гатка, бајка, легенда’

гатара ж. ‘жена која гата, врачара, бајалица’
гатарка ж. ‘гатара’
гатарица ж. ‘гатара’
гаталица ж. 1. ‘гатара’; 2. ‘оно што се говори и ради кад се гата; враџбина,   празноверица’; 3. а) ‘гатка, бајка’, 3. б) заст. ‘књига у којој су приповетке,     гатње’ (Вук)
гатарина ж. ‘награда, плата за гатање, врачарина’
гатарија ж. ‘гатање, врачање; враџбина’
гаталиште с. ‘место где се гата, врача; пророчиште’

придеви:
гатарев / гатаров  ‘који припада гатару, који се односи на гатара’
гатарин ‘који припада гатари’
гатарски  ‘који се односи на гатаре и гатарство’
гаталачки ‘који се односи на гатаоце’
гаткаст ‘који има особине гатке, сличан гатки’

остало:
Гатало презиме
Гаталовић презиме
Гаталица презиме
Гатарић презиме
Гатаревић презиме
Гатарићи мн. село у Босни у Травничком округу

4. Изрази (синтагме):

5. Фразеологизми:

6. Етимологија:

га́тати га̑та̄м impf. (XV век), га̀тар(а) m.(f.), га́талица, га̏тка f. ‘(невероватна) прича, бајка, легенда; загонетка’. — Од псл. *gatati, уп. стсл. гатати, мак. гата, буг. га̀там, слн. gatati, стпољ. gatati, рус. гатать ‘говорити у загонеткама, нејасно се изражавати’. | Псл. глагол може се тумачити као деноминал од именице прасродне са авест. θā- ‘религиозна химна’, стинд. gā́thā- ‘песма’, или као варијанта синонимног *gadati, распрострањеног у већини словенских језика. • Skok 1: 555; Bezlaj 1: 140; Фасмер 1: 396-397; ЭССЯ 6: 105; SP 7: 61-62; ESJS 173-174.

7. Пословице:

Гатала баба да није мраза, па освануо снијег до гузице (НПосл Вук).

 

Азбучник